2019 local elections Ko e lēsisita ki he fili fakavahe mo e fakakolo (local elections) ‘i he 2019

Ko e fili fakavahe mo e fakakolo ‘o kinautolu ke nau fakafofonga‘i kitautolu he ngaahi kōsilio pea mo e poate fakavahe ‘oku nau fakanaunau ‘e ngaahi ngāue ki he mo‘ui lelei ‘a e kakai he vāhenga takitaha (District Health Boards). Ko kinautolu kotoa pe ‘oku ‘asi honau hingoa ‘i he lēsisita fili, ‘e lava ke nau kau ‘i he fili ‘o e kau fakafofonga. ‘E fai ‘a e fili ni ‘i ‘Okatopa he ta'u ni ‘aki ‘a e founga ‘postal vote’ pe ko e meili‘i atu ‘a ho‘o pepa pāloti ke ke fili pea ke toki meili‘i fakafoki mai ia.

‘Oku fili foki heni ‘a e kau fakafofonga ‘o e ngaahi kōsilio fakavahe (district councils mo e regional councils), kōsilio fakakolo (city councils) pea mo e ngaahi poate District Health Boards. Pea ‘i he feitu‘u ‘e ni‘ihi ‘i Nu‘usila ni, ‘e fili foki mo e kau mēmipa ‘o e ngaahi poate fakavahe (local boards), poate ‘a e komiunitī (community boards) mo e talāsiti ‘oku nau tokanga‘i ‘a e ngaahi fakatau‘anga kava mālohi kuo ‘osi laiseni (licensing trusts).

Kuo pau ke ke fuofua lēsisita pea toki lava ke ke fili mo fakahā ho loto ‘i he fili fakfofonga fakavahe.

‘E lava ke ke lēsisita kapau ‘oku ke ‘osi ta'u 18, pea ko e sitiseni Nu‘usila koe pe kuo ‘osi ma‘u ho‘o pepa nofofonua pea kuo ke ‘osi nofo hokohoko he ta'u kakato ‘e taha ‘i Nu‘usila ni he kuohili.

Koe‘uhi ko ‘emau uki ke lava ‘o tokolahi ange ‘a e kakai te nau kau he fili, ko kinautolu kotoa pe kuo nau ‘osi lēsisita ke nau fili, ‘e meili‘i atu kia kinautolu ‘a e pepa fakahinohino ki he lēsisita (enrolment update pack) ‘o kamata he ‘aho 29 ‘o Sune. Ko ho‘o me‘a pē ke fai, ko ho‘o vakai‘i lelei pē ‘oku tonu. Kapau ‘oku tonu ‘e ‘ikai fiema‘u ke toe fai ha me‘a ki ai. Kapau ‘oku hala pea kuopau ke ke fakatonutonu pea toe meili‘i fakafoki he vave taha.

Kapau ‘e a‘u ki he ‘aho Monite 8 ‘o Siulai ‘oku te‘eki ai ke ke ma‘u ha tohi fakahinohino pehē ni ‘i he meili, ‘oku mahino ai ‘oku te‘eki ai ke ke lēsisita koe ke ke kau he fili pe ‘oku ‘ikai ke tonu ‘a e ngaahi fakamatala fekau‘aki mo koe (your details). ‘E fiema‘u leva ke ke lēsisita pe te ke fakatonutou ‘a e ngaahi fakamatala ‘oku mau ma‘u fekau‘aki mo koe ‘aki ha‘o fakafonu ha foomu lēsisita fili fo‘ou. A‘utonu hake ‘i he ‘initaneti ki he vote.nz pe ka ha‘o telefoni 0800 36 76 56 ‘o kole ke meili‘i atu ha foomu ma‘au.

‘Oku fakalele ‘a e fili fakafofonga ni ‘e he ngaahi kōsilio fakavahe takitaha pea ‘e meili‘i atu ‘i he konga kimui ‘o Sepitema ‘a e pepa pāloti ki he kakai kotoa pe ‘oku ‘osi ‘asi honau hingoa ‘i he lēsisita fili.

Ka a‘u ki he ‘aho Falaite 16 ‘o ‘Aokosi ‘oku te‘eki ai ke ke lēsisita, ‘e ‘ikai lava ke meili‘i atu ‘a ho‘o pepa fili. Kapau te ke toki lēsisita hili ‘a e ‘aho ko eni, ‘e fiema‘u ke ke kole ha pepa fili makehe (special voting papers) mei he ‘ofisa faifili ‘i he Kōsilio ‘o e feitu‘u ‘oku ne nofo ai.

‘Oku ‘oatu ‘a e tānaki ki he ngaahi fakahinohino fekau‘aki mo e lēsisita ki he fili ‘i he uepisaiti vote.nz

’E ma’u atu mo ha ngaahi fakahinohino fekau’aki mo e fili fakafofonga ‘i he ngaahi vāhenga mei he uepisaiti vote2019.co.nz